Historia

Kilka słów o naszym Ośrodku – Domu

15 października 2007 roku w starym poniemieckim pałacu, odrestaurowanym przez panią Zofię Langowską, powstał Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II. Ośrodek prowadzony jest przez Inspektoriię Św. Wojciecha w Pile. Dyrektorem placówki od momentu powstania był ks. Kazimierz Lewandowski, po śmierci Ks. Kazimierza dyrektorem jest (został) ks. Ireneusz Śliwiński. a w chwili obecnej (od sierpnia 2015 ) dyrektorem jest ks. Artur Dylewski SDB.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Poprzez placówkę pragniemy nieść pomoc młodzieży męskiej, pozbawionej najczęściej fundamentów miłości rodzicielskiej. W Ośrodku tworzymy atmosferę wychowawczą, w której młodzi ludzie odkrywają w sobie wartości i siły, które umożliwiają im godne życie, oparte na zrozumieniu .miłości siebie i drugiego człowieka. Nasz dom zlokalizowany jest we wsi Rzepczno, w miejscu ustronnym, które pozwala na stworzenie klimatu sprzyjającego refleksji, znalezieniu i zrozumieniu sensu życia. Nasze działania wychowawcze są realizowane w oparciu o system wychowawczy ks. Bosko, który nie pomijając indywidualnych różnic chciał pomóc młodzieży trudnej wychowawczo. Jest to system oparty na miłości, którą ofiarowuje się bezinteresownie młodzieży, by towarzyszyć jej w rozwoju , odwołując się nie do przymusu, lecz do bogactwa inteligencji, serc i dobra tkwiącego w każdym człowieku. Ks. Bosko próbował wyjść od sposobu bycia młodego człowieka poprzez przebywanie z nim. Doszedł do przekonania , ze zapobiec można młodocianej przestępczości, usuwając przyczyny, które ją powodują. Postawą salezjańskiego systemu wychowawczego jest przekonanie, że najważniejszym celem jest kształtowanie osobowości etyczno-religijnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, co wyrażał powiedzeniem: „uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin“. Ksiądz Bosko chciał uzdolnić młodych ludzi do odpowiedzialnego radzenia sobie z problemami życia.

Ważnym elementem w naszym systemie stanowi obecność wycho­wawcy, który ma być animatorem życia w grupie, współtworzącym at­mosferę rodzinną. Uczestniczy on w życiu wychowanków, interesu­jąc się ich problemami i stara się po­znać ich zapatrywania. Pozytywna obecność wychowawcy nie pozo­stawia wychowanka samego sobie z jego problemami. Koniecznym elementem wychowawczym są rozmowy indywidualne z wychowan­kami jak i spotkania w grupie.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options
Skip to content