Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
W MŁODZIEZOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM

IM. JANA PAWLA II W RZEPCZYNIE

 

 

§ 1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym działa Rada Pedagogiczna będąca kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.

 

§ 2. 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy wychowawcy i nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.

         2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

         Mogą to być na przykład:

  1. Pracownicy ekonomiczni, administracyjni, i obsługi Ośrodka,
  2. Przedstawiciele organizacji społecznych i oświatowych czy pedagogicznych itp.

   3. Osoby zaproszone uczestniczą w określonej części posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 3.   1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.

 

         2. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć pokierowanie obradami innemu członkowi Rady Pedagogicznej, pełniącemu w Ośrodku funkcję kierowniczą.    

         3. Dyrektor Ośrodka, jako przewodniczący Rady, jest jednocześnie jej reprezentantem na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących pracy Ośrodka.

 

§ 4.   1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

         2. Powiadomienie członków Rady Pedagogicznej o zebraniach następuje co najmniej na jeden tydzień przed jego planowanym terminem.

         3. Powiadomienie ma formę ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w pokoju wychowawców i zawiera następujące informacje:

         1) termin zebrania,

         2) planowany porządek obrad,

         3) osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych punktów         porządku obrad,

         4) imię i nazwisko protokolanta.

 

         4. Członkowie Rady Pedagogicznej maja prawo zgłosić swoje propozycje dotyczące porządku obrad. Może to nastąpić najpóźniej podczas przedstawiania proponowanego porządku przez przewodniczącego rozpoczynającego obrady.

         5. W szczególnych przypadkach termin, o którym mowa w ust.2 może być skrócony, a forma o której mowa w ust. 3 może być zmieniona (np. powiadomienie ustne, telefoniczne, itp.)

 

§ 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z opracowanym przez przewodniczącego i zatwierdzonym przez Radę „Planem pracy Rady Pedagogicznej”.

         2. Plan pracy Rady Pedagogicznej może być w ciągu roku szkolnego korygowany w zależności od bieżących potrzeb.

         3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również:

         1) w sytuacjach szczególnych: z inicjatywy- z inicjatywy dyrektora,

         2) na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

         3) Rady Ośrodka,

         4) Organu prowadzącego Ośrodek,

         5) albo co najmniej 1/3 członków Rady.

 

§ 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

         1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,

         2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

         3) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu ucznia klasy I, II lub III do      egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu lub w wyjątkowych   przypadkach z dwóch zajęć edukacyjnych,

         4) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu ucznia do egzaminu       klasyfikacyjnego,

         5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów   pedagogicznych zgodnie z odpowiednimi przepisami,

         6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

         7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

 § 7.     Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

            1) organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza dzienny rozkład dnia
         i tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

         2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
         nagród i innych wyróżnień,

            3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac    i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych    zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także nieodpłatnych czynności dodatkowych (np. prowadzenie kroniki, księgi    protokołów).

4) projekt planu finansowego Ośrodka.

 

 

§ 8.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa
w § 8, niezgodnym z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 10.     Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma obowiązek:

            1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współżycia wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu pracy Ośrodka,

            2) dbania a autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli
i wychowawców,

            3) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

         4) analizowania stopnia realizacji uchwał i wniosków Rady.

 

 

§ 11.     Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek:

         1) rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych, duszpasterskich i opiekuńczych,

            2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

            3) przestrzegania statutu Ośrodka, prawa szkolnego, wewnętrznych zarządzeń Dyrektora oraz uchwał Rady Pedagogicznej,

         4) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz zespołach, do których został powołany,

            5) składania przed Radą, sprawozdań w realizacji przydzielonych zadań,

            6) bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

 

§ 12.     Nieobecność na posiedzeniu Rady:

            1) członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu Rady jej przewodniczącemu,

            2) nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami,

         3) członek Rady Pedagogicznej nieobecny na zebraniu ma obowiązek zapoznać się z protokołem z jego przebiegu oraz realizować podjęte uchwały
i ustalenia.

 

 

§ 13. 1. Zebrania Rady Pedagogicznej oraz zebrania jej komisji są protokołowane i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów.

         2. Protokolanta wyznacza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

         3. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje
o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.

            4. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

 

§ 14. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie
w dniu..........................